अाठराई गाउँपालिकामा डिप वाेरीङ प्रविधिवाट सञ्चालित खानेपानी ।